• Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/4/2010 - 2010-03-19 11:40:20
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej – stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 118/3 obr. Ew. 83/5 w Miastku.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - nr WGN-7625/33/09/2010 - 2010-03-10 09:22:32
  dotyczy: dotyczy wydania postanowienia nr WGN-7625/33/09/2010 z dnia 08.03.2010r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na:
  „Rozbudowie istniejącego poletka ze zmianą jego funkcji na składowo- ociekowe, budowie nowego składowiska osadów, budowie urządzeń towarzyszących, tj ramp wyładowczych, ciągów komunikacyjnych, zadaszenia” realizowanego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Węgorzynku na działce o numerze ewidencyjnym 94/2 obręb geodezyjny Węgorzynko gmina Miastko”.
 • Aktualizacja projektu założeń do planu - 2010-03-04 13:35:39
  dotyczy: zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy miastko w zakresie energii odnawialnej w ramach projektu "energia odnawialna - instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko"
 • Prognoza oddziaływania na srodowisko - 2010-03-04 13:27:34
  dotyczy: dla dokumentu pn: projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Miastko
 • Zapisy dzieci do Przedszkola - 2010-03-03 14:20:34
  dotyczy: Przedszkole Miejskie w Miastku ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2010/2011
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/3/2010 - 2010-03-02 10:14:16
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu pomiarowego „METEO” o wysokości 80m zlokalizowanego w m. Słosinko na działce nr 403
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/2/2010 - 2010-02-26 09:58:21
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na działce nr 112/7 obręb Popowice
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/1/2010 - 2010-02-18 14:09:55
  dotyczy: postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Zadry-Świeszynko.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - 2010-02-11 10:22:25
  dotyczy: o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Miastko w zakresie energii odnawialnej w ramach projektu „Energia odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców miasta i gminy Miastko””
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/2/2010 - 2010-02-01 10:43:50
  dotyczy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4kV i budowie linii kablowej 0,4kV wraz z złączami licznikowymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Węgorzynku
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - 2010-01-18 11:15:03
  dotyczy: ogłaszenia otwartego nabóru Partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacji z sektora non profit chcącego wziąć udział w realizacji wspólnego projektu:

  „Energia Odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko” w ramach:
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  Oś Priorytetowa 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
  Działanie 5.4 – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/7/1/2010 - 2010-01-15 09:20:38
  dotyczy: obwieszczenie o wszczeciu postepowania dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego na części działki nr 112/7 obręb ewidencyjny Popowice.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/19/2009 - 2010-01-07 11:01:59
  dotyczy: w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie stacji transformatorowej 15/ 0,4kV i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV i SN 15kV w Dretyniu zlokalizowanych na działkach nr 14/14; 30; 650; 670; 696; 694; 691; 690; 689; 687; 686; 707; 706; 705; 704; 703; 702; 699 obr. ew. Dretyń
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7335/18/2009 - 2010-01-07 10:58:07
  dotyczy: w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrzno-kablowej 0,4kV w m. Toczeń przebiegającej przez działki nr 7/2, 196, 145, 24/4, 198, 147, 139 w m. Toczeń obr. ew. Kamnica.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WGN-7625/21-11/2009 - 2009-12-23 09:06:31
  dotyczy: dotyczy wydania decyzji Nr WGN-7625/21-10/2009 z dnia 07.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego „SŁOSINKO” położonego w części przestrzeni działek gruntowych nr 107/2, 107/3, 108, i 109 obręb geodezyjny Słosinko gmina Miastko”
 • Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT-7333/72/2009 - 2009-12-14 14:30:57
  dotyczy: wszczecie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociagowej w m. Kawczyn
znalezionych: 263 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>