• Informacja w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Gminy Miastko w 2003 roku
  2008-02-27 13:50:34

  W 2003 roku na terenie gminy Miastko, zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

  1. Podatek rolny

  - przy gruntach powyżej 1ha - 70 zł za hektar przeliczeniowy.

  Klasy gruntu V i IV zwolnione są z opłat podatkowych.

  - grunty poniżej 1ha - 140 zł za hektar przeliczeniowy.

  Grunty klas V i IV są zwolnione z opłat podatkowych w całości.

  2. Stawki podatku od nieruchomości:

  a) od budynków mieszkalnych - 0,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  b) od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  c) od budynków związanych z prowadzonym obrotem kwalifikokowanym materiałem siewnym - 7,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

  Na terenie Naszej gminy występują takie obiekty i ustawowym obowiązkiem gminy jest ustalenie dla nich stawek podatku.

  d) od domów letniskowych - 5,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

  e) od pozostałych budynków (garaże, budynki gospodarcze nie związane z gospodarstwem rolnym - 5,70 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.

  Budynki związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych, jak również należące do osób pobierających emerytury lub renty oraz komórki drewniane, niezbędne na składowanie opału i drobnych narzędzi używanych w gospodarstwie domowym - zwolnione są z opłacania tego podatku.

  f) od pozostałych budynków należących do osób prawnych - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  g) od budowli (np. rurociągi, maszty) - 2% ich wartości.

  h) od gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - 0,58 zł za 1 m2.

  i) od gruntów związanych z budynkami letniskowymi - 0,10 zł. za 1 m2.

  j) od gruntów zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne - 3,30 zł za 1ha.

  k) od pozostałych gruntów będących w posiadaniu:

  - osób fizycznych - 0,10 zł. za 1m2 (na poziomie 2001 i 2002 roku),

  3. Podatek z tytułu posiadania psów - 15,00 zł. za psa,

  przy czym zwolnione są z tego podatku osoby posiadające dwa psy, które wykorzystuję czworonogi do pilnowania gospodarstw rolnych oraz posiadające jednego psa - w pozostałych gospodarstwach domowych.

  4. Opłata targowa za sprzedaż na targowiskach znajdujących się na terenie gminy Miastko:

  - za prowadzenie handlu z ręki, koszów, stoisk i wózkó konnych - 14 zł dziennie

  - za prowadzenie handlu z przyczep i pojazdów samochodowych - 25 zł dziennie

  - za prowadzenie handlu z tzw. "szczęki" - 15 zł dziennie

  5. Opłaty administracyjne:

  a) za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu - ..... zł.

  b) wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym jedną działkę - ..... zł.

  c) za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - ..... zł.

  6. Podatek od środków transportowych:

  a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300,00 zł.

  - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł.

  - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł.

  b) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - od 12 ton do 15 ton o liczbie osi równej dwie - 1315,00 zł.

  - od 15 ton do 18 ton i liczbie osi równej dwie - 1385,00 zł.

  - od 15 ton do 21 ton i liczbie osi równej trzy - 1365,00 zł.

  - od 21 ton do 26 ton i liczbie osi trzy - 1585,00 zł.

  - od 23 ton do 27 ton i liczbie osi cztery lub więcej - 1435,00 zł.

  - od 27 ton do 32 ton - 1860,00 zł

  c) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - od 12 ton do 15 ton i liczbie osi równej dwie - 1385,00 zł.

  - od 15 ton do 18 ton i liczbie osi równej dwie - 1685,00 zł.

  - od 15 ton do 21 ton i liczbie osi równej trzy - 1430,00 zł.

  - od 21 ton do 26 ton i liczbie osi trzy - 1830,00 zł.

  - od 23 ton do 27 i liczbie osi cztery i więcej - 1600,00 zł.

  - od 27 ton do 32 ton i liczbie osi cztery i więcej - 2200,00 zł.

  d) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

  - od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 420,00 zł.

  - od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł.

  - od 9 ton i poniżej 12 ton - 980,00 zł.

  e) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  - od 12 do 31 ton i liczbie osi równej dwie - 1130,00 zł.

  - od 31 ton do 40 ton i liczbie osi równej dwie - 1630,00 zł.

  - powyżej 36 ton i liczbie osi równiej trzy - 1890,00 zł.

  f) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

  - od 12 ton do 31 ton i liczbie osi równej dwie - 1280,00 zł.

  - od 31 ton do 40 ton i liczbie osi równej dwie - 1700,00 zł.

  - powyżej 36 ton i liczbie osi równej trzy - 2250,00 zł.

  g) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 350,00 zł.

  h) od przyczep i naczep z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

  - od 12 ton do 18 ton oraz liczbie osi równej jedna - 450,00 zł.

  - od 18 ton i do 23 ton oraz liczbie osi równej jedna - 500,00 zł.

  - od 23 ton do 33 ton włącznie oraz liczbie osi równej dwie - 600,00 zł,

  - powyżej 33 ton i liczbie osi równej dwie - 750,00 zł,

  - powyżej 36 ton i liczbie osi równej trzy - 900,00 zł.

  i) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  - mniej niż 30 miejsc - 500,00 zł,

  - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1250,00 zł.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak