• Informacja w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy Miastko w 2004 roku
  2008-02-27 13:50:59

  Informacja w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy Miastko w 2004 roku.

  Podstawa prawna:

  - ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.);
  - ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.);
  - ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
  - uchwały Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003r.:
  Nr 87/IV/2003 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko,
  Nr 89/IV/2003 w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego w Gminie Miastko,
  Nr 90/IV/2003 w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko,
  Nr 92/IV/2003 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko,
  Nr 93/IV/2003 w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Miastko,
  Nr 94/IV/2003 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko


  1.Podatek rolny

  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

  Podatek rolny zobowiązane są opłacać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatek rolny zobowiązany jest opłacać dzierżawca.

  Wysokość podatku rolnego wynosi:
  -dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) – 75,00 zł. za 1 ha przeliczeniowy,
  -dla pozostałych gruntów – 150,00 zł za 1 ha fizyczny

  użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych zwolnione są od podatku rolnego

  2. Podatek od nieruchomości:

  Podatek od nieruchomości zobowiązane są opłacać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Wysokość podatku od nieruchomości wynosi:

  a) od gruntów:
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,58 zł. od 1 m2 powierzchni,
  - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,33 zł. od 1 ha powierzchni,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13 zł. od 1 m2 powierzchni

  b) od budynków:
  - mieszkalnych – 0,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,35 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  c) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości.

  3. Podatek leśny

  Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

  Podatek leśny zobowiązane są opłacać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami zależnymi lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Wysokość podatku leśnego wynosi 23,67 zł. od 1 ha lasu.
  Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.  4. Opłata targowa

  Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

  stawki opłaty targowej wynoszą:
  - za prowadzenie handlu z ręki, koszów, stoisk i wozów konnych – 14,50 zł dziennie,
  - za prowadzenie handlu z przyczep i pojazdów samochodowych – 28,00 zł dziennie,
  - za prowadzenie handlu z tzw. "szczęk" – 15,00 zł dziennie,

  5. Podatek od posiadania psów

  Do opłacania podatku od posiadania psów zobowiązane są osoby fizyczne posiadające psy.
  Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych, od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – od jednego psa, oraz z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

  stawka podatku od posiadania psów wynosi 25,00 zł. rocznie od każdego posiadanego psa.

  6. Podatek od środków transportowych

  Podatek od środków transportowych zobowiązane są opłacać osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep oraz autobusów, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które taki środek transportowy jest zarejestrowany. Podatek od środków transportowych należy opłacać bez względu na fakt, czy dany środek transportowy wykorzystywany jest do działalności gospodarczej, czy też nie.

  a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 330,00 zł.
  - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 660,00 zł.
  - powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 990,00 zł.

  b) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - od 12 ton do poniżej 15 ton i liczbie osi równej dwie - 1380,00 zł.
  - od 15 ton do 18 ton włącznie i liczbie osi równej dwie - 1460,00 zł.
  - od 15 ton do poniżej 21 ton i liczbie osi równej trzy - 1435,00 zł.
  - od 21 ton do 26 ton włącznie i liczbie osi trzy - 1690,00 zł.
  - od 23 ton do poniżej 27 ton i liczbie osi cztery lub więcej - 1520,00 zł.
  - od 27 ton do 32 ton włącznie - 2010,00 zł

  c) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - od 12 ton do poniżej 15 ton i liczbie osi równej dwie - 1460,00 zł.
  - od 15 ton do 18 ton włącznie i liczbie osi równej dwie - 1810,00 zł.
  - od 15 ton do poniżej 21 ton i liczbie osi równej trzy - 1515,00 zł.
  - od 21 ton do 26 ton włącznie i liczbie osi trzy - 1970,00 zł.
  - od 23 ton do poniżej 27 ton i liczbie osi cztery lub więcej - 1705,00 zł.
  - od 27 ton do poniżej 29 ton i liczbie osi cztery lub więcej - 2010,00 zł.
  - od 29 ton wzwyż i liczbie osi cztery lub więcej– 2452,80 zł.

  d) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

  - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460,00 zł.
  - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770,00 zł.
  - powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 1080,00 zł.

  e) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  - od 12 do poniżej 31 ton i liczbie osi równej dwie - 1195,00 zł.
  - od 31 ton do 40 ton włącznie i liczbie osi równej dwie - 1755,00 zł.

  - powyżej 36 ton i liczbie osi równiej trzy – 2045,00 zł.

  f) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

  - od 12 ton do poniżej 31 ton i liczbie osi równej dwie - 1375,00 zł.
  - od 31 ton do 40 ton włącznie i liczbie osi równej dwie – 1937,76 zł.
  - powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton i liczbie osi równej trzy - 2045,00 zł.
  - od 40 ton wzwyż i liczbie osi równej trzy – 2548,65 zł.

  g) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 400,00 zł.

  h) od przyczep i naczep z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  - od 12 ton do poniżej 18 ton oraz liczbie osi równej jeden - 500,00 zł.
  - powyżej 18 ton oraz liczbie osi równej jeden - 550,00 zł.
  - od 23 ton do poniżej 33 ton oraz liczbie osi równej dwie - 700,00 zł,
  - od 33 ton do poniżej 38 ton i liczbie osi równej dwie – 849,94 zł,
  - od 38 ton wzwyż i liczbie osi równej dwie – 1149,03 zł.
  - powyżej 36 ton i liczbie osi równej trzy - 1000,00 zł.

  i) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  - od 12 ton do poniżej 18 ton i liczbie osi równej jeden – 550,00 zł.
  - powyżej 18 ton i liczbie osi równej jeden – 600,00 zł.
  - od 23 ton do poniżej 33 ton i liczbie osi równej dwie – 849,94 zł.
  - od 33 ton do poniżej 38 ton i liczbie osi równej dwie – 1300,00 zł.
  - powyżej 38 ton i liczbie osi równej dwie – 1699,87 zł.
  - powyżej 36 ton i liczbie osi równej trzy – 1300,00 zł.

  j) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  - mniejszej niż 30 miejsc - 550,00 zł,
  - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1375,00 zł.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak