Spis spraw do załatwienia w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Dział serwisu Spis Spraw pozwala na szybkie załatwienie sprawy w naszym urzędzie poprzez uzyskanie niezbędnych informacji na ten temat. Przyspiesza to i ułatwia działania obywatela i urzędu. Tu można się dowiedzieć jaka jest procedura załatwiania spraw przedstawionych w alfabetycznym spisie spraw i pobrać właściwy wniosek.
Sprawę można załatwić poprzez pobranie właściwego pliku, wydrukowanie go, wypełnienie i przyniesienie do Urzędu Gminy, gdzie zajmie się nim odpowiedni urzędnik.
Uprzednio po odszukaniu właściwego wniosku należy zapoznać się z kartš informacyjną danej sprawy, która informuje o:
  • podstawie prawnej dotyczšcej danego dokumentu
  • opisie procedury potrzebnej do pełnego załatwienia sprawy (właściwy dokument, załączniki)
  • miejscu załatwienia sprawy (nazwa komórki, osoba, miejsce, nr.tel., e-mail)
  • terminie załatwienia sprawy
  • opłacie administracyjnej
  • opłacie skarbowej
  • trybie odwoławczym
  • dodatkowych informacjach
Można również dojść do właściwego dokumentu rozpoczynając od komórki organizacyjnej, która zajmuje się daną sprawę.
Po zapoznaniu się z treści karty informacyjnej należy pobrać właściwy plik w postaci pliku standardu MS WORD lub PDF.

Javascript Tree Menu