<<< poprzednia - 1 2 3 4  - następna >>>

Uchwała Nr 1/IV/2004 z dnia 06 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie budżetu Gminy Miastko na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 2/IV/2004 z dnia 06 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie uchwalenie planu Rady Miejskiej w Miastku na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 3/IV/2004 z dnia 06 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 4/IV/2004 z dnia 06 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków [czytaj więcej]

Uchwała Nr 5/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 [czytaj więcej]

Uchwała Nr 6/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 7/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [czytaj więcej]

Uchwała Nr 8/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie oddania Sołectwu Świerzno w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości niezabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 9/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie uznania za użytki ekologiczne [czytaj więcej]

Uchwala Nr 10/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie zmiany uchwały Nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania [czytaj więcej]

Uchwała Nr 11/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego [czytaj więcej]

Uchwała Nr 12/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy [czytaj więcej]

Uchwała Nr 13/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi [czytaj więcej]

Uchwała Nr 14/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania [czytaj więcej]

Uchwała Nr 15/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 16/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 06 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gimnazjum i sali widowiskowo-sportowej w m Miastko". [czytaj więcej]

Uchwała Nr 17/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe [czytaj więcej]

Uchwała Nr 18/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym nr 8 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 19/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe [czytaj więcej]

Uchwała Nr 20/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców [czytaj więcej]

Uchwała Nr 21/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym nr 26 – 27 – 28 przy ulicu Dworcowej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 22/IV/2004 z dnia 26 marca 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności lokalu użytkowego [czytaj więcej]

Uchwała Nr 23/IV/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu [czytaj więcej]

Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
roku w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Bytowskiego z wnioskiem o usunięcie naruszenia prawa [czytaj więcej]

Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 [czytaj więcej]

Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastka [czytaj więcej]

Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 29/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 30/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność [czytaj więcej]

Uchwała Nr 31/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wzniesienia obelisku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 32/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/IV/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Miastko oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 33/IV/2004 z dnia 19 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wykonywania zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu właściwości Powiatu Bytowskiego przez Gminę Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 34/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 35/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 36/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 37/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pn.: „Wieś roku 2004 w Gminie Miastko” oraz zatwierdzenie regulaminu konkursu [czytaj więcej]

Uchwała Nr 38/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie zamiany nieruchomości [czytaj więcej]

Uchwała Nr 39/IV/2004 z dnia 28 maja 2004 - 2008-02-28 08:56:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]