<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

UCHWAŁA Nr 84/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 grudnia 2009 roku - 2010-01-07 11:35:33
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej najemcy. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 83/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 grudnia 2009 roku - 2010-01-07 11:34:34
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 82/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 grudnia 2009 roku - 2010-01-07 11:33:17
w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku na rok 2010. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 81/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 grudnia 2009 roku - 2010-01-07 11:28:18
w sprawie przesunięcia środków finansowych Miejsko – Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 80/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 grudnia 2009 roku - 2010-01-07 11:26:36
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 79/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:31:20
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 78/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:25:52
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:24:51
w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Miastko [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 76/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:21:47
w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie” jako członek zwyczajny. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 75/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:20:28
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 74/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009r. - 2010-01-07 10:15:08
w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miastko pod nazwą: „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Miastku” w jednostkę budżetową pod nazwą:„Zarząd Mienia Komunalnego”. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 73/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 10:13:39
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 72/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 09:59:28
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 71/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 09:55:44
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 70/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 09:53:42
w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją na terenie Gminy Miastko” [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 69/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 09:44:35
w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. [czytaj więcej]

UCHWAŁA Nr 68/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 listopada 2009 roku - 2010-01-07 09:30:04
w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.” [czytaj więcej]

Uchwała Nr 67/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2009 r. - 2010-01-07 09:23:46
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2009r. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 66/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2009 r. - 2010-01-07 09:17:55
w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego – Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 65/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2009r. - 2010-01-07 08:58:29
w sprawie zaliczenia ul. Jodłowej w m. Pasieka do kategorii dróg gminnych. [czytaj więcej]

Uchwała nr 64/V/2009 z dnia 28 września 2009 - 2010-01-07 08:14:53
w sprawie udzielenia dotacji na fundusz partnerski w związku z realizacją projektu pn:"Zintegrowany Sytem Informacji Turystycznej:Budowa centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia, wraz z kampanią promocyjną" planowanego do realizacji w latach 2009-2011. [czytaj więcej]

Uchwała nr 63/V/2009 z dnia 28 września 2009 - 2009-10-06 13:57:06
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. [czytaj więcej]

Uchwała nr 62/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 10:34:09
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze [czytaj więcej]

Uchwała nr 61/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 10:31:09
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu
ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 60/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 09:04:11
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy. [czytaj więcej]

Uchwała nr 59/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 08:59:55
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała nr 58/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 08:58:36
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 57/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 08:56:28
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 98/III/99 z dnia 9 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali będących własnością Miasta i Gminy Miastko. [czytaj więcej]

Uchwała nr 56/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 08:54:47
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego [czytaj więcej]

Uchwała nr 55/V/2009 z dnia 11 września 2009 - 2009-09-23 08:53:16
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. [czytaj więcej]

Uchwała nr 54/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:37:11
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych. [czytaj więcej]

Uchwała nr 53/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:35:56
w sprawie zmiany uchwały Nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. [czytaj więcej]

Uchwała nr 52/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:34:38
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [czytaj więcej]

Uchwała nr 51/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:33:39
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku [czytaj więcej]

Uchwała nr 50/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:32:28
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych [czytaj więcej]

Uchwała nr 49/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:27:17
w sprawie określenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza [czytaj więcej]

Uchwała nr 48/V/2009 z dnia 29 czerwca 2009 - 2009-08-31 08:23:43
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. [czytaj więcej]

Uchwała nr 47/V/2009 z dnia 29 maja 2009 - 2009-07-29 12:02:26
w sprawie zmiany Uchwały nr 23/V/2009 dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bobięcino na lata 2007-2014 [czytaj więcej]

Uchwała nr 46/V/2009 z dnia 29 maja 2009 - 2009-07-29 12:00:32
w sprawie przyjęcia koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla kontynuacji zabudowy usługowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 45/V/2009 z dnia 29 maja 2009 - 2009-07-29 11:58:39
w sprawie zaopiniowania Projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Ostoja Masłowiczki" [czytaj więcej]