Wybory

Wybory samorządowe 2006
2008-03-11 13:53:36

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


(Dz. U. z dnia 12 września 2006 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1

Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 12 listopada 2006 r.

§3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 13 września 2006 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Kalendarz wyborczy


Do 23 września 2006 roku:
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Do 28 września 2006 roku:
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych
komisji wyborczych

Do 13 października 2006 roku do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Do 18 października 2006 roku do godz. 24.00
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
- zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,
- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Do 20 października 2006 roku
- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Do 22 października 2006 roku
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charaktere ogólnowojewódzkim,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Do 28 października 2006 roku:
- rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych awierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

Dd 28 października 2006 roku:
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

Do 29 października 2006 roku
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

10 listopada 2006 roku o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej

11 listopada 2006 roku
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 listopada 2006 roku godz. 6.00 -20.00
- głosowanie

Postanowienie Nr 29/06 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okregów wyborczych w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego

Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie okregów wyborczych

Obwieszczenie Starosty Powiatowego w sprawie okregów wyborczych

Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 4 października 2004 roku

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 4 października 2004 roku

Informacja Przewodniczącego Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku

Uchwała Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 23 października 2006 roku w sprawie terminu i miejsca przyznania numerów dla list kandydatów na radnych

Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 24 października 2006 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku

Informacja o sposobie głosowania w wyborach samorządowych zarządonych na dzień 12 listopada 2006 roku (zasady głosowania)

Uchwała Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydata na radnego

Obwieszczenie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów, nazwiska kandydata w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku

Wybory Burmistrza Miastka - protokół wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzony dnia 13 listopada 2006 roku przez Miejsko - Gminną Komisję Wyborczą w Miastku

Wybory do Rady Miejskiej - protokół z wyborów do Rady miejskiej w Miastku sporządzony dnia 13 listopada 2006 roku przez Miejsko - Gminną Komisję Wyborczą w Miastku

Wybory do Rady Miejskiej - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wybory Rady Miejskiej w Miastku sporządzone dnia 13 listopada 2006 roku przez miejsko - Gminną Komisję Wyborczą w Miastku

Wybory do Rady Miejskiej - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wybory Rady Miejskiej w Miastku sporządzone dnia 13 listopada 2006 roku przez miejsko - Gminną Komisję Wyborczą w Miastku

Wybory do Rady Miejskiej - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wybory Rady Miejskiej w Miastku sporządzone dnia 13 listopada 2006 roku przez miejsko - Gminną Komisję Wyborczą w Miastku

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2008 roku

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak