Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Oświaty Kultury i Sportu
2008-02-20 14:09:49

1. Naczelnik wydziału
2 Stanowisko ds. oświaty
3 Stanowisko ds. oświaty i kultury
Referat Obsługi Szkół:
1. Kierownik Referatu
2. Stanowisko ds. kadr
3. Stanowisko ds. obsługi finansowej - 2 osoby
4. Stanowisko ds. finansowych i płac - 2 osoby

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Kultury należy:
1) Sprawowanie nadzoru nad działalnością oświatową, a w szczególności:
a) koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowo- wychowawczych (szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli),
b) organizacja dowozu dzieci do szkoły,
c) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
d) przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do zakładania, przekształcania lub likwidacji publicznej placówki oświatowej,
e) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
f) nadzór nad całokształtem polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek oświatowych,
g) opracowywanie zasad odpłatności dzieci w przedszkolach.
2) Prowadzenie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.
3) Współdziałanie i nadzór nad organizacjami i instytucjami kultury.
4) Wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu w szkołach.
5) Prowadzenie dokumentacji, przyznawanie oraz prowadzenie rozliczeń z przyznanych stypendium.
6) Współudział w realizacji programów wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.
7) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych.
8) Koordynacja działań i współpraca z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku, Biblioteką Publiczną w Miastku, Ośrodkiem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku w zakresie sportu w szkołach.

Do zadań Referatu Obsługi Szkół należy:
1) Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem założycielskim jest Gmina Miastko.
2) Pomoc szkołom i przedszkolom w przygotowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych aktów prawnych,
3) Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli,
4) Naliczanie wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół i przedszkoli.
5) Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej dla poszczególnych szkół i placówek.
6) Rozliczanie szkół i przedszkoli z wykonania zadań rzeczowych i finansowych.
7) Sporządzanie sprawozdawczości dla obsługiwanych jednostek oświatowych.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak