Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
2008-02-20 14:10:23

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. rolnictwa
3. Stanowisko ds. ochrony środowiska
4. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 4 stanowiska

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
2. Prowadzenie spraw dotyczących nabywania i przejmowania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
3. Prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i podziałem gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości.
4. Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich.
5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie m. Miastko, a w szczególności sprawy dot.:
a) dzierżawy i najmu nieruchomości,
b) sprzedaży i zamian nieruchomości,.
c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania,
d) uwłaszczenia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e) realizacja prawa pierwokupu,
f) uzgadniania treści ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych,
g) zagospodarowania, w tym kontroli prawidłowości wykorzystania, nieruchomości,
h) prowadzenie akt nieruchomości,
i) prowadzenie rejestrów:
- sprzedaży nieruchomości,
- dzierżawy i umów najmu,
- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomości oddanych w zarząd i inne formy użytkowania.
6. Przygotowanie projektów aktów prawnych w sprawach objętych zakresem czynności.
7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości oraz nazewnictwem uli i placów.
8. Każda sprzedaż nieruchomości winna być pisemnie uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Technicznej.

2) w zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, leśnictwem i łowiectwem w tym:
- mediacie w sprawach szkód łowieckich,
- opiniowanie planów łowieckich,
- opiniowanie przeznaczenia gruntów do zalesiania.
2. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwierzęcych, rejestracji i identyfikacji zwierząt.
3. Koordynowania prac związanych ze zwalczaniem chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych.
4. Inicjowanie prac w zakresie usprawnienia zaopatrzenia rolników w środki do produkcji oraz udzielania informacji w sprawach skupu płodów rolnych.
5. Rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych.
6. Koordynacja wprowadzania postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
7. Organizowanie szkoleń, wyjazdów na targi, pokazy w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów zagrażających uprawom rolnym,
8. Prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości.
9. Sporządzania sprawozdań GUS dotyczących szacunków plonów.
10. Organizowanie odbioru padliny od rolników indywidualnych,
11. Wydawanie zaświadczeń w sprawie potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego.
12. Współpraca z innymi jednostkami wg. właściwości a zwłaszcza z Powiatową Inspekcją Weterynarii ODR i innymi, w ramach realizacji powierzonych zadań.
13. Współpraca z sołectwami, Izbą Rolniczą oraz organizacjami rolniczymi w zakresie spraw rolnych,
14. Współpraca z ANR w sprawach gospodarowania nieruchomościami rolnymi w tym:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie ogłoszeń dot. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- opiniowanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami.

3) w zakresie ochrony środowiska:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:
- przygotowywanie decyzji nakazujących przywrócenie do stanu poprzedniego stanu wody na gruncie lub nakładających obowiązek wypłaty odszkodowania,
- przygotowywanie decyzji ustalających z odszkodowaniem przejść,
przejazdów oraz miejsc do stałego korzystania z gruntów przybrzeżnych,
- prowadzenia postępowań zmierzających do zawarcia ugody w przypadkach zmiany stosunków wodnych na gruncie,
- prowadzenie postępowań wodnoprawnych w ramach zwykłego korzystania z cudzej wody,
- nadzór nad konserwacją gminnych rowów i wód stojących.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
- ustanawiania terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarze wsi o zwartej zabudowie,
- wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- wprowadzenie szczególnych form ochrony przyrody,
- popularyzowanie ochrony przyrody,
- prowadzenie gospodarki w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenach lasów, parków i zieleńców komunalnych,
- współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie ochrony przyrody.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska,
- uzgadnianie i opiniowanie spraw dotyczących kopalin,
- zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami oraz dbałość o utrzymanie porządku i czystości na terenia gminy,
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
- uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi i tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,
- prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
- nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku.
7. Obsługa gminnego funduszu ochrony środowiska.
8. Przygotowywanie rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
9. Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.
10. Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
11. Prowadzenie ewidencji gminnej zabytków i współpraca w tym zakresie ze służbami ochrony zabytków.
12. Nadzór nad utrzymaniem szalet miejskich.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA:

Będące w dyspozycji Gminy Miastko fundusze ochrony środowiska to od 1993r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)

Środki funduszu pochodzą z opłat i kar ponoszonych za korzystanie ze środowiska i mogą być przeznaczane wyłącznie na działania służące ochronie środowiska. Zasady dysponowania środkami GFOŚiGW określa Zarządzanie Nr 49/V/2008 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2008r.
Zgodnie z nim środki funduszu służą ochronie środowiska każdemu na równych prawach, zarówno przedsiębiorcom jak i jednostkom nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom fizycznym.

Kierunki dofinansowania działań z zakresu ochrony środowiska w oparciu o środki funduszu to m.in.:
- edukacja ekologiczna,
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
- monitoring środowiska i wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych jego stanu,
- ochrona gleb, gospodarka odpadami,
- ochrona powietrza,
- ochrona wód,
- wspieranie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska itp.

Od lipca 2008r. burmistrz Miastka wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu, w oparciu o Zarządzanie wprowadził 3 regulaminy, będące z jednej strony krokiem w kierunku poprawienia stanu środowiska, z drugiej zaś ekonomicznym "motorem" stanowiącym zachętę dla potencjalnych inwestorów, są to:
1. regulamin udzielania z GFOŚiGW dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Miastko - Załącznik nr II do Zarządzenia,
2. regulamin udzielania z GFOŚiGW dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu w gminie Miastko - Załącznik nr II do Zarządzenia,
3. regulamin udzielania z GFOŚiGW dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Miastko.
Regulaminy wraz z załącznikami dostepne w dziale zarządzenia burmistrza (nr 49/V/2008).

data ostatniej aktualizacji: 2008-08-26 08:39:05
opublikował: Marcin Woszczak