Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Infrastruktury Technicznej
2008-02-20 14:10:36

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. inwestycji - koordynator zamówień publicznych
3. Stanowisko ds. robót publicznych i prac interwencyjnych - 3 stanowiska
4. Stanowisko ds. drogownictwa
5. Stanowisko ds. architektury i urbanistyki
6. Stanowisko ds. inwestycyjnych
7. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
8. Pomoc administracyjna ds. pozyskiwania środków finansowych europejskich i pozaeuropejskich - 2 stanowiska

Do podstawowego zakresu działalności Wydziału Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

1) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką komunalną i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, drogi, mosty, komunikacja, łączność i inne usługi) oraz dbanie o ich rozbudowę zgodnie z potrzebami gminy,
b) przygotowanie trenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,
c) koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,
d) nadzór i wydawanie decyzji związanych z przekwaterowywaniem najemców do lokali zamiennych,
e) przygotowywanie umów o wyrażeniu zgody na podnajem lub oddanie do bezpłatnego użytkowania zajmowanego lokalu,
f) ustalenie i opiniowanie wystąpienia przez osoby bliskie w najem lokalu po śmierci najemcy,
g) prowadzenie spraw dotyczących lokali,
h) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji wyroków sądowych w sprawach lokalowych,
i) usuwanie skutków samowoli lokalowej,
j) udział w pracach i obsługa Komisji opiniodawczej ds. przydziału mieszkań,
k) nadzór nad zagospodarowaniem cmentarzy,
l) koordynacja działań i współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miastku, w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i polityki czynszowej,
m) współpraca z innymi podmiotami władającymi zasobami mieszkaniowymi,
n) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
o) współpraca ze służbami porządkowymi w dziedzinie utrzymania ładu i porządku w gminie,
p) współpraca z organami inspekcji sanitarnej,
q) koordynacja działań i współpraca z Zakładem Energetyki Cieplnej w Miastku i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku.
2) w zakresie działalności inwestycyjnej gminy:
a) planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów we wszystkich obiektach stanowiących własność gminy,
b) organizowanie i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów przy pomocy grup pracowników interwencyjnych i publicznych,
c) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
d) współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji,
e) opracowywanie i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
f) współpraca z firmami i instytucjami w zakresie rozwoju gospodarczego,
g) wdrażanie strategii rozwoju gminy.
3) w zakresie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych:
a) zarządzanie siecią dróg gminnych,
b) planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych,
c) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
d) prowadzenie parkingów na terenie miejskim,
e) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
4) w zakresie problematyki bezrobocia:
a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
b) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i stowarzyszeniami w zakresie bezrobocia,
c) organizowanie i koordynacja wszelkich prac interwencyjnych i robót publicznych,
d) przygotowywanie harmonogramów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz ich rozliczanie.

2. W Wydziale Infrastruktury Technicznej tworzy się samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.
Do jego zadań należy w szczególności:
a) sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu na roboty budowlane oraz dostawy i usługi według wspólnego słownika zamówień (CPV) celem przekazywania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach,
b) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
c) weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) przygotowywanych przez członków komisji przetargowych z wydziałów merytorycznych Urzędu,
d) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań w sprawach zamówień publicznych,
e) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań,
f) występowanie z upoważnienia Burmistrza do Urzędu Zamówień Publicznych,
g) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie,
h) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla wydziałów oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych.

3. W zakresie Architektury i Urbanistyki należy:
1) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5) udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych dokumentów,
6) określanie warunków wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do przetargów nieruchomości będących własnością gminy,
7) współudział w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego gminy,
8) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego,
9) opracowywanie opinii z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.
10) Opiniowanie sprzedaży nieruchomości pod względem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

data ostatniej aktualizacji: 2008-08-18 10:19:53
opublikował: Marcin Woszczak