Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Finansowy
2008-02-20 14:11:17

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. VAT
3. Stanowisko ds. płac - 2 stanowiska
4. Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
5. Stanowisko ds. rozliczeń dochodów budżetowych - 2 stanowiska
6. Kasjer
Referat Podatków:
7. Kierownik referatu
8. Stanowisko ds. wymiaru podatków
9. Stanowisko ds. wymiaru podatków - 2 stanowiska
10. Stanowisko ds. windykacji podatkowej
11. Stanowisko ds. windykacji podatkowej


Podstawowy zakres działalności Wydziału Finansowego obejmuje w szczególności:
1) obsługa księgowa i kasowa realizacji budżetu gminy i Urzędu, a w tym:
- przyjmowanie, kontrola opisu oraz dekretacja rachunków i faktur w ciężar wydatków,
- realizacja dyspozycji bezgotówkowych/przelewów, w tym: drogą elektroniczną/ i operacji gotówkowych ze środków budżetu,
- księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wszelkich operacji dochodowych i wydatków budżetowych,
- uzgadnianie kartotek ewid.- księgowych obrotów i sald budżetu,
- rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych, diet itp.
2) bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków oraz przygotowywanie materiałów liczbowych (wydruków z FKZ) niezbędnych przy opracowywaniu i zmianach budżetu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu, zapewnienie ochrony mienia w formie ubezpieczeń oraz rozliczenie inwentaryzacji,
4) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli,
5) obsługa księgowo – finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6) opracowywanie wymaganej przepisami sprawozdawczości budżetowej i finansowej (Rb i bilanse),
7) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników Urzędu oraz pracowników publicznych i interwencyjnych, wraz z rozliczeniami podatku dochodowego do U.S. i składek ubezpieczeniowych wobec ZUS-u,
8) sporządzanie list wypłat innych świadczeń i płatności, jak diety radnych, umowy zlecenia, ryczałty wynagrodzenia członków Komisji ds. RPA, wypłaty z ZFŚS, zwroty wadiów itp.,
9) wystawianie rocznych deklaracji podatkowych dla podatników (PIT- 11 oraz PIT- 8B),
10) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz wydawanie stosownych zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych (Rp-7),
11) wykonywanie obowiązków i czynności związanych z naliczaniem i odprowadzaniem do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT), wystawianie faktur VAT-owskich,
12) ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych oraz ich wypłata i rozliczanie z administratorami budynków mieszkalnych,
13) wykonanie obowiązków z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do zadań Referatu Podatkowego należy w szczególności:
1) wymiar podatków lokalnych – rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w tym:
- przyjmowanie, kontrola i weryfikacja deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,
- wprowadzanie do ewidencji podatkowej nowych stawek podatkowych,
- sporządzanie nakazów płatniczych dot. łącznego zobowiązania pieniężnego oraz decyzji wymiarowych podatków od osób prawnych
2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg i zwolnień podatkowych,
3) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wymiaru podatków,
4) przygotowywanie danych liczbowych do sprawozd. Okresowej dot. skutków zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz skutków obniżenia max. Stawek podatkowych w gminie Miastko,
5) przeprowadzanie kontroli terenowych w zakresie prawidłowości ustalania zobowiązań podatkowych, zwłaszcza wobec osób i firm prowadzących działalność gospodarczą,
6) prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, poprzez:
- bieżącą analizę spływu należności i stanu zaległości w podatkach na rzecz gminy,
- wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty
- wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej,
- stałe kontakty z organami egzekucyjnymi i ocena skuteczności podejmowanych działań,
7) wydawanie decyzji w sprawie zaległości lub nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych,
8) wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości z tyt. Podatków i opłat oraz zaświadczeń o stanie majątkowym podatników (wg ewidencji podatkowej),
9) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji ( z wyjaśnieniami) do instancji odwoławczej /S.K.O. Słupsk/ w sprawach odwołań od decyzji podatkowych w gminie,
10) rozliczanie sołtysów z kwitariuszy inkasa podatków i opłat lokalnych w gminie Miastko w kolejnych latach.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak