Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
2008-02-20 14:11:30

Stanowisko naczelnika wydziału
Stanowisko ds. kadr
Stanowisko ds. obsługi Biura Rady
Stanowisko ds. obsługi Burmistrza i Biura Rady
Informatyk - 1 stanowisko
Stanowisko operator urzadzen powielajacych
Stanowisko ds. administracyjnych (komisja AA)
Stanowisko ds. organizacyjnych, zdrowia, bhp i ppoż.
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Stanowisko ds. ewidencji ludnosci i dowodów osobistych - 2 stanowiska
Stanowisko ds. działalnosci gospodarczej i obsługi biura paszportowego
Stanowisko ds. wojskowych i informacji niejawnych
Konserwator
Dozorca - 4 stanowiska
Sprzataczka - 3 stanowiska
konserwator-mechanik - 4 stanowiska
Goniec - 3 stanowiska

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Urzędu,
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz spraw związanych ze szkoleniem kadr urzędniczych,
3) obsługa organizacyjno- techniczna Rady Miejskiej w tym:
a) organizowanie i obsługa posiedzeń Rady oraz przygotowanie materiałów na komisje Rady i sesje Rady,
b) organizowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady,
c) prowadzenie rejestrów uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielania odpowiedzi,
d) publikacja uchwał Rady,
e) ewidencja zarządzeń wewnętrznych Burmistrza oraz ich publikacja i przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu.
4) zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno- organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
5) organizacja współpracy z sołectwami i osiedlami oraz prowadzenie dokumentacji sołectw i osiedli,
6) obsługa kancelaryjna i organizacyjno- techniczna Burmistrza w tym:
a) organizacja i prowadzenie kancelarii Urzędu – zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej, ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu,
b) zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i radiotelefonicznej oraz obsługi poligraficznej,
7) udzielanie informacji dla interesantów Urzędu oraz wydawanie zaświadczeń,
8) prowadzenie obsługi gospodarczej Urzędu i dbałość o przestrzeganie zasad BHP i p.poż.,
9) zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
10) zapewnienie utrzymania czystości w obiektach, dbałość o ich estetykę,
11) organizowanie i przeprowadzanie na terenie gminy wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego,
12) prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem,
13) realizowanie zadań dotyczących załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
14) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i ewidencji przepisów prawa miejscowego oraz udostępnianie ich do wglądu mieszkańcom,
15) obsługa informatyczna, techniczna i merytoryczna,
16) opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu,
17) prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw,
18) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji wniosków radnych,
19) załatwianie spraw i wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz nadzór,
20) administrowanie sieci informatycznej Urzędu,
21) administrowanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu: serwerami, systemami baz danych oraz zapewnienie ich ochrony,
22) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji,
23) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
24) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie szkolenia pracowników, zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń z dziedziny BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji i szkoleń nowozatrudnionych pracowników,
25) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
26) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
27) udział w dochodzeniach powypadkowych,
28) współdziałanie z Inspekcją Pracy,
29) nadzór i koordynacja w zakresie prowadzenia spraw gminnych jednostek OSP wynikających z ustawy o podziale zadań i kompetencji,
30) wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych i realizacji innych obowiązków wynikających z ustawy o imprezach masowych.

1.W zakresie spraw obywatelskich i obrony cywilnej należy:
1) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, a w tym:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
b) prowadzenie list wyborców na terenie gminy,
c) prowadzenie rejestru cudzoziemców,
d) udzielanie informacji adresowej,
e) prowadzenie spraw repatriacji narodowościowych,
2) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
3) prowadzenie spraw obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz kancelarii niejawnej, a w tym:
a) koordynacja, przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,
b) tworzenie, szkolenie i przygotowanie formacji OC do prowadzenia działań ratowniczych na terenie gminy,
c) planowanie i zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki techniczne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych,
d) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie,
e) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
f) prowadzenie kancelarii niejawnej,
4) prowadzenie spraw z zakresu handlu i usług:
a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
b) inicjowanie przedsięwzięć prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w zakresie sieci handlowej i usługowej,
c) wydawanie koncesji na usługi taksówkowe,
d) przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak