Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Urząd Stanu Cywilnego
2008-02-20 14:12:19

1. Kierownik USC
2. Zastępca kierownika USC

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego wynikają w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 z 1975r. z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

W Urzędzie dokonuje się:
1. Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów
2. Wpisów wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń stron
- wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o braku zapisów w księgach
- sporządzanie aktu urodzenia
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
- oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
- przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
- zawieranie małżeństw cywilnych
- małżeństwa konkordatowe i wyznaniowe ze skutkiem cywilnym
- przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
- organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego
- sporządzenie aktu zgonu
- odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
- umiejscowienie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
- prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
- wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń i kserokopii z niemieckich aktów stanu cywilnego

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak