Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji
2008-02-20 14:12:39

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. promocji i turystyki
3. Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego - 2 stanowiska
4. Informatyk - 1 stanowisko

Do zadań wydziału należy:
1) koordynacja prac nad aktualizacją strategii rozwoju Gminy, planów rozwoju lokalnego oraz realizacją programów operacyjnych,
2) stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
3) inspirowanie i nadzór nad fazą przygotowania wszystkich nowych inicjatyw gospodarczych,
4) pozyskiwanie zewnętrznych ( europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy,
5) zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji władz lokalnych,
6) nadzór i przygotowywanie aplikacji wniosków o współfinansowanie realizacji programów, zadań, inwestycji na rzecz gminy i jej mieszkańców przy współpracy wydziałów merytorycznych Urzędu,
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystanie uzyskanych środków pozabudżetowych,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji i promocję gminy,
9) organizowanie i prowadzenie promocji w zakresie rozwoju ekonomicznego turystycznego, społecznego i kulturalnego Gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych, przygotowanie uczestnictwa w targach i wystawach oraz innych imprezach promocyjnych,
10) przygotowywanie ofert i innych materiałów promujących Gminę,
11) nadzór nad przygotowywaniem i realizacją oprawy promocyjnej imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę.
12) reklama Gminy w mediach,
13) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi,
14) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy,
15) prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących realizacji zadań własnych gminy i zleconych oraz sporządzanie umów na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
16) rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych,
17) kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań,
18) współpraca ze stowarzyszeniami,
19) upowszechnianie informacji na temat osiągnięć i zamierzeń gospodarczych gminy, w tym inspirowanie i współredagowanie strony www i BIP,
20) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców, izbami gospodarczymi w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjnych,
21) koordynacja działań i współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykonania zadań Wydziału,
22) nadzór, koordynacja działań i współpraca z OSRiRON w Miastku,
23) opracowanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania gminy oraz tworzenie warunków rozwoju usług turystycznych,
24) kreowanie i wizualizacja szlaków turystycznych w gminie.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak