Zarządzenie Nr 123/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 - 2008-03-07 11:19:50

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.l591 z póź.zm./ zarządzam,co następuje:

§1

W załączniku Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku dodaje się pkt. 15 o treści: "15. Mechanik - 4 stanowiska".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 rok

opublikował: Marcin Woszczak