Zarządzenie Nr 9/IV/2006 z dnia 13 lutego 2006 - 2008-03-07 13:49:01

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póz. zm./zarządzam, co następuje:

§1

W załączniku Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku zmienia
się :
1. treść pkt.15 „ 15.Mechanik - 4 stanowiska „ zmienia się na treść "15.Konserwator mechanik- 4 stanowiska" .
2. dodaje się pkt 16 o treści "16.Goniec".
3. wyrazy "Razem - 18 stanowisk" zmienia się na „Razem -23 stanowiska".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2006 rok

opublikował: Marcin Woszczak