Zarządzenie Nr 114/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:16:55

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 r. Burmistrza Miastka z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§1

W załączniku Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Miastku zmienia się:
1. treść pkt. 3, stanowisko ds. robót publicznych i prac
interwencyjnych - 2 stanowiska" zmienia się na treść: „stanowisko ds. robót publicznych i prac
interwencyjnych - 3 stanowiska".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak