Zarządzenie Nr 126/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:23:02

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005r. Burmistrza Miastka z dnia 28.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm./ zarządzam ,co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku zmienia się:
1. w załączniku Nr 6
- treść punktu 13 "Dozorca - 2 stanowiska" zmienia się na treść "Dozorca - 4 stanowiska",
- treść punktu 16 "Goniec" zmienia się na treść "Goniec - 3 stanowiska".
2. w załączniku Nr 8
- treść punktu 3 "Stanowisko ds. płac „ zmienia się na treść " Stanowisko ds. płac - 2 stanowiska".

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak