Zarządzenie Nr 34/V/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 - 2008-03-12 08:39:18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591, z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§1
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku zmienia się:
1. Do §13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
1) pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich ) środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycyjnych zadań gminy;
2) zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji władz lokalnych;
3) nadzór i przygotowywanie aplikacji, wniosków o współfinansowanie realizacji programów, zadań , inwestycji na rzecz gminy i jej mieszkańców przy współpracy wydziałów merytorycznych Urzędu;
4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem uzyskanych środków pozabudżetowych"
2.W załączniku Nr 4 dodaje się pkt.8 o treści „stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych europejskich i pozaeuropejskich - 2 stanowiska"
3.W załączniku Nr 5 - treść pkt.3 "2 stanowiska" zmienia się na treść "1 stanowisko".

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak