Zarządzenie Nr 48/V/2007 z dnia 16 maja 2007 - 2008-03-12 09:58:33

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam ,co następuje:

§1.

W załączniku Nr 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku zmienia się treść pkt. 15"
"15. Konserwator mechanik - 4 stanowiska" zmienia się na treść:
"15.Konserwator - mechanik 4 stanowiska w tym:
- 1 stanowisko pełny etat
- 3 stanowiska na 1/2 etatu" .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak