Zarządzenie Nr 74/V/2007 z dnia 9 lipca 2007 - 2008-03-12 10:08:49

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /teks jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ zarządzam , co następuje:

§1

W wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tworzy się stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego . W związku z powyższym:

1) w §4. ust. 2 pkt 4 dodaje się literę k o treści "k/Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego"

2) w załączniku nr 6
a/ dodaje się pkt. 17 o treści "17. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego".
b/ wyrazy "Razem - 23 stanowiska" zmienia się na "Razem 28 stanowisk"
c/ treść pkt 15 "15. Konserwator - mechanik 4 stanowiska w tym:
- stanowisko pełny etat
- 3 stanowiska na 1/4 etatu"
zmienia się na treść:
"15. Konserwator - mechanik 4 stanowiska"

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak