Zarządzenie Nr 117/V/2007 z dnia 30 października 2007 - 2008-03-12 11:20:45

w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art.33 ust2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.l591 zpóźn.zm. /zarządzam ,co następuje:

§1

1. Dodaje się załącznik Nr 10 o treści:
"Załącznik nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku.

Struktura Stanowisk w Straży Miejskiej w Miastku

1. Komendant Straży Miejskiej
2. Funkcjonariusze Straży Miejskiej - 2 stanowiska
Razem 3 stanowiska"

2. Dodaje się załącznik Nr 11 o treści: "Załącznik nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku.
Struktura stanowisk w Urzędzie Stanu Cywilnego

1. Kierownik USC
2. Z-ca kierownika USC
3. Referent ds. USC - 1 stanowisko
Razem 3 stanowiska"

§2

W załączniku Nr 6 treść punktu 16 "Goniec - 3 stanowiska zmienia się na treść "Goniec 2 stanowiska".

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak