Zarządzenie Nr 19/V/2008 z dnia 28 marca 2008 - 2008-05-09 14:12:43

w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/teks jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz:.1591 z późn.zm./zarządzam , co następuje:

§1

W wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tworzy się stanowisko ds.zaopatrzenia. i likwiduje jedno stanowisko konserwatora -mechanika.
1) w załączniku nr 6
a/ treść punktu 16" konserwator mechanik - 4 stanowiska „zmienia się na treść "konserwator mechanik - 3 stanowiska".
b/ dodaje się pkt 18 o treści "18. stanowisko ds. zaopatrzenia - 1 stanowisko".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2008r.

opublikował: Marcin Woszczak