Zarządzenie Nr 46/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 - 2008-08-18 10:15:57

w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku (zmienionego zarządzeniami: Nr 42/IV/2005 z dnia 28.06.2005r., Nr 123/IV/05 z dn. 21.12.2005r., Nr 9/IV/06 z dn. 13.02.2006r., Nr 47/IV/2006 z dn. 15.06.2006r., Nr 114/V/2006 z dn. 8.12.2006r., Nr 126/V/2006 z dn. 29.12.2006r. Nr 34/V/2007 z dn. 10.04.2007r., Nr 48/V/2007 z dn. 16.V.2007r., Nr 74/2007 z dn. 09.07.2007r., Nr 117/V/07 z dn. 30.10.2007r., Nr 4/V/2008 z dn.31.01.2008r., Nr 19/V/2008r. z dn. 28.03.2008r.).

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. z 2001r, Nr 142,poz.l591 z późn.zm. zarządzam , co następuje:

§1

W Wydziale Infrastruktury Technicznej tworzy się dwa stanowiska pomocy administracyjnej ds. pozyskiwania środków finansowych europejskich i pozaeuropejskich.
1/ w załączniku nr. 4
a! dodaje się pkt 9 o treści "9. pomoc administracyjna ds. pozyskiwania środków finansowych europejskich i pozaeuropejskich - 2 stanowiska".
b/ zapis "Razem - 10 stanowisk" zmienia się na zapis "Razem - 12 stanowisk".

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2008r.

opublikował: Marcin Woszczak