Zarządzenie Nr 78/V/2008 z dnia 1 października 2008 - 2008-10-16 14:11:57

w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku (zmienionego zarządzeniami: Nr 123/IV/05 z dn. 21.12.2005r., Nr 9/IV/06 z dn. 13.02.2006r., Nr 47/IV/2006 z dn. 16.06.2006r., Nr 114/V/2006 z dn. 8.12.2006r., Nr 126/V/2006 z dn. 29.12.2006r. Nr 34/V/2007 z dn. 10.04.2007r., Nr 48/V/2007 z dn. 16.V.2007r., Nr 74/2007 z dn. 09.07.2007r., Nr 117/V/07 z dn. 30.10.2007r., Nr 4/V/2008 z dn.31.01.2008r., Nr 19/V/2008r. z dn. 28.03.2008r., Nr 46/V/2008 z dn.30.06 2008 ).

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. zarządzam , co następuje:

§1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku zmienia się:
1.W § 13 ust.1 wykreśla się punkty 2 i 3.
2.Ustęp 2 § 13 otrzymuje brzmienie: W Wydziale Infrastruktury Technicznej tworzy się Referat ds. Inwestycji.
Do jego zadań należy w szczególności:
1) w zakresie działalności inwestycyjnej gminy:
a) planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów we wszystkich obiektach stanowiących własność gminy,
b) organizowanie i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów przy pomocy grup pracowników interwencyjnych i publicznych,
c) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
d) współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji,
e) opracowywanie i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
f) współpraca z firmami i instytucjami w zakresie rozwoju gospodarczego,
g) wdrażanie strategii rozwoju gminy.
2) w zakresie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych:
a) zarządzanie siecią dróg gminnych,
b) planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych,
c) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
d) prowadzenie parkingów na terenie miejskim,
e) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
3.w zakresie zamówień publicznych
a) sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu na roboty budowlane oraz dostawy i usługi według wspólnego słownika zamówień (CPV) celem przekazywania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach,
b) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
c) weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) przygotowywanych przez członków komisji przetargowych z wydziałów merytorycznych Urzędu,
d) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań w sprawach zamówień publicznych,
e) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań,
f) występowanie z upoważnienia Burmistrza do Urzędu Zamówień Publicznych,
g) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie,
h) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla wydziałów oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych.
3. w załączniku nr 4:
a/ skreśla się punkt 2, 4 i 6
b/ punkt 3 staje się punktem 2, punkt 5 staje się punktem 3,
punkt 7 staje się punktem 4, punkt 8 staje się punktem 5,
punkt 9 staje się punktem 6.
c/ dodaje się punkt 7 – kierownik referatu ds. inwestycji - 1 stanowisko
d / dodaje się punkt 8 – stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji - 2 stanowiska
e/ pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak